Brielse Tennis Vereniging E’68

 

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden in het clubhuis op;

Woensdag 8 februari 2017

Aanvang 20.00 uur

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 10 februari 2016
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Jaarverslag van de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Goedkeuring door de ALV voor het gevoerde financieel beleid en het financieel verslag
 8. Verslagen overige commissies en de tennisleraar
 9. Bestuursverkiezing
  1. Frank Abrahams        Aftredend en herkiesbaar als voorzitter
  2. Jack Schouten            Aftredend en herkiesbaar
  3. Jos de Wolf                Aftredend en niet herkiesbaar,

 Het bestuur stelt Raymond Overweg voor als bestuurslid te benoemen

 1. Martin Klijn                Aftredend en herkiesbaar
 2. Gertjan Boot              Aftredend en herkiesbaar
 3. Jelle Holwerda           Aftredend en herkiesbaar
 4. Samenstelling Commissies inclusief kascontrole commissie
 5. Oproep voor vrijwilligers om zitting te nemen in een adhoc-commissie ter voorbereiding op het 50-jarig jubileum van BTV e’68 in 2018
 6. Vaststelling contributies, begroting en ander bijdragen
 7. Voorstellen ingediend door leden ter behandeling op de ALV. (Voorstellen dienen door tenminste vijf leden, schriftelijk en uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend).
 8. Uitreiking Karwonkel
 9. Rondvraag
 10. Sluiting